اهداف وبسایت

1-آموزش ها ای برای کسانی که وارد صنعت نشده و خواهان یاد گیری مفاهیمی هستند که برای ورود به صنعت و محاصبه ها هستند.ما در اینجا فیلم و عکس های آموزشی داریم که از محیط کار به دست ٱمده(برای اولین بار ).

2-آموزش برای مهندسینی که درصنعت مشغول به کار هستند و میخواهند با افزایش معلومات خود در کار خود پیشرفت سریع داشته باشند.

3-جزوات دانشگاهی به زودی